REGULAMIN

Sklep Pełny Wełny to sklep internetowy, dostępny na domenie www.pelnywelny.pl, prowadzony przez firmę APAVI Agnieszka Jaźwińska z siedzibą w Józefowie przy ulicy Dębowej 13,
05-119 Legionowo, NIP 5361159457, REGON 146093712, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedaż zamówionych towarów odbywa się tylko na terenie Polski.

2. Sklep Pełny Wełny prowadzi za pośrednictwem Internetu sprzedaż włóczki oraz akcesoriów do wykonywania robótek ręcznych, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej „Klientem”, a Sprzedawcą.

3. Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej.

4. Ceny w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

6. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

II. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej na domenie www.pelnywelny.pl, przez 24 godziny na dobę.

2. Zamówienia złożone w niedzielę i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia w systemie sklepu internetowego. Niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na które przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia.

4. Każde przyjęcie zamówienia przez sklep internetowy jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę sklepu Pełny Wełny.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia, których uchybienia nie pozwalają na wykonanie zamówienia na rzecz Klienta.

6. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu lub rezygnacji z zamówienia do momentu wysyłki towaru. O wysyłce towaru Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Rezygnacji ze złożonego zamówienia można dokonać telefonicznie, na adres e-mail bądź przez formularz kontaktowy. E-mail należy zatytułować: „Rezygnacja z zamówienia o numerze…”. Rezygnacja z realizacji złożonego zamówienia będzie skuteczna jedynie wówczas, gdy dotrze do sklepu Pełny Wełny przed wysyłką zamówionego towaru. Rezygnacja może dotyczyć całego zamówienia lub jego części. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar dokonana została z góry, zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na konto Klienta.

7. W sytuacji gdy Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z powodu tego, że towar jest niedostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą otrzymaną kwotę pieniężną. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia tylko za zgodą konsumenta.

8. W przypadku gdy Klient nie obierze zakupów wysłanych przesyłką pobraniową lub nie ureguluje płatności za zamówiony towar w terminie do 14 dni od dnia zakupu, jego zamówienie zostaje anulowane.

9. Ceny zamieszczone przy poszczególnych towarach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. Wysokość opłat za przesyłkę uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Cennik wysyłki umieszczony został na stronie sklepu internetowego w zakładce Jak kupować. Koszty przesyłki pokrywa nabywca.

10. Do każdej wysyłki dołączony jest dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT, w zależności od wyrażonej przez Klienta decyzji.

11. Faktura VAT zostanie wystawiona na rzecz Klienta w przypadku wyrażonej deklaracji w Formularzu Zamówienia i w sytuacji, gdy Klient przedstawi wszelkie niezbędne dane do wystawienia faktury VAT.

12. Podanie przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT uważane będzie za zgodę Klienta do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sklep Pełny Wełny dostarcza towar za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej.

2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15.00, w soboty oraz niedziele i święta rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.

IV. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI ORAZ KOSZTY DOSTAWY

1. Sposób dokonywania płatności za złożone zamówienie określony został na stronie sklepu w zakładce Jak kupować.

2. Dostawa jest realizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez firmę kurierską oraz system paczkomatów.

3. Kosztami dostawy obciążony jest Klient.

4. Koszty dostawy określone przez firmy kurierskie umieszczone zostały przez Sprzedającego pod adresem sklepu w zakładce Jak kupować.

V. ZWROTY (odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży)

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w sklepie.

2. Do zwracanego towaru należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu.

3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towarów zapłaconej przez Klienta, widniejącej na dokumencie sprzedaży (paragonie lub fakturze VAT) bez kosztów przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni (od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem), przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto bankowe. Koszt odesłania towaru przez Klienta nie podlega zwrotowi.

4. Zwracany towar prosimy odesłać na adres siedziby firmy APAVI.

VI. REKLAMACJE

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pozbawiany wad, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia paragonu lub faktury VAT oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

2. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych i nie zostaną ujawnione osobom trzecim lub instytucjom nieuprawnionym.

3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, który jest Sprzedawcą.

4. Nadawcy przysługuje prawo wglądu i weryfikacji swoich danych osobowych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2014 r.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych zmian w powyższym regulaminie. Klienci składający zamówienie w sklepie zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym regulaminem.

3. Wszystkie wymienione nazwy produktów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Data ogłoszenia: 12 listopada 2014 r.